Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Ноември 2015

Печат Email
На 24.11.2015г.  в Община Пещера се проведе заключителна пресконференция  във връзка с приключването на  проект „Бъдеще за всеки”  по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 между Агенция за социално подпомагане и Община Пещера по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12 “Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”. 
Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за
Печат Email
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера   д-р Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ВТОРО заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    26.11.2015г.    / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

  1. Приемане на Правилник за организацията и  дейността на Общински съвет –Пещера и   взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера  за мандат 2015-2019г.

                                                 Докладва:Председателят на Общински съвет

 

  1. Избор на постоянни комисии към Общински съвет- Пещера.

                                                            Докладва:Председателят на Общински съвет

  1. Определяне представител на общински съвет в Общото събрание на
Печат Email

Във връзка с осъществяване на Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Община Пещера обръща внимание на  всички заинтересовани граждани  преди да подадат своите Заявления за интерес и финансова помощ да се запознаят с изменените от октомври 2015г. Методически указания .

Повече за програмата ,както за утвърдените методически указания и образци на необходимите документи можете да научите от страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес:

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

При наличие на допълнителни въпроси, моля да бъдат оформени в

Печат Email
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Община Пещера ще проведе заключителна пресконференция  на 24.11.2015г. от 14,00 часа,  в залата на Общински съвет – гр.Пещера, във връзка с приключването на  проект „Бъдеще за всеки”  по сключен Договор за безвъзмездна финансова
Печат Email
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2016 ГОДИНА
 
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Кметът на Община Пещера Николай Зайчев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2016 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 30 ноември 2015 година от 17 ч 30 мин. в заседателната залата на Общински съвет гр. Пещера.
Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2016 година.
 

Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за

Печат Email
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Включете се в инициативата на Община Пещера: „Зелено мислене в действие“ и станете част от участниците в Европейската седмица  за намаляване на отпадъците от 21 до 29 ноември 2015!
За целта е необходимо следното:
1.Да съберете всички негодни и стари батерии от дома си и ги изхвърлите  в осигурените за тази цел специални контейнери, разположени на някое от следните места:
-на І-вия етаж в поликлиниката до регистратурата
-на І -вия етаж до гишетата на ОЦУИГ в
Печат Email
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
 На 12.11.2015г. от 16.00ч. до 17.30ч. в гр. Пазарджик ще има разположен  пункт за събиране на празни опаковки от препарати за растителна защита. Опаковките от препарати за растителна защита са опасни отпадъци и е забранено да се изхвърлят в общия битов отпадък.
 Предвид горното всеки, който проявява интерес и/или има такива опасни отпадъци, може да посети пункта, който ще бъде разположен в двора на
Печат Email

Със заповед на министъра на отбраната  на Република България  е разкрита процедура по обявяване  на войнишки длъжности за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански , средни  или