Неделя, 16 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Март 2015

Печат Email

Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 18 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Община Пещера е партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) при реализиране на проектните дейности.
Във връзка с това, Община Пещера, информира кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти, че подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти стартира от

Печат Email

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, Община Пещера осигурява обществен достъп  в 14 -дневен срок, считано от 23.03.2015г.  за изразяване на писмени становища от заинтересовани страни  по отношение на предоставена и Информация по  Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ „Разширение на птицеферма/намираща се в имот

Печат Email

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова  свиква  общинските  съветници  на   ПЕТДЕСЕТ   И   ОСМО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    27. 03. 2015 г. / ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 57 от 16.02.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината

 

2.    Отчет за работата на РУ «Полиция» за

Печат Email

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17.

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Наредбата за

Печат Email

Със Заповед № 117/11.03.2015 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 129, ал. 5 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ е одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ І-Жилищно строителство и обществен търговски център в кв. 27 по ПУП на гр.Пещера с идентификатор 56277.501.341 по КККР на гр.Пещера, с който се предвижда допълващо застрояване за гаражи № 217 и

Печат Email

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 ПРОЕКТ
За изменение Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в  Община ПещераПриета с Решение №334/01.03.2002г. , изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – Решение №80/29.04.2008г., изм.Решение № 482/26.02.2010г., изм. и доп.с Решение № 470/29.11.2013г., изм. и

Печат Email

На ваксинация подлежат всички овце и говеда, които към датата на ваксинацията са навършили три месечна възраст, ваксинацията ще се извърши през месец март 2015г.
Собственици на селскостопански животни на територията на община Пещера задължително предоставят животните си за ваксинация като информират д-р. Тодор Апостолов – официален ветеринарен лекар заГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216