Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Септември 2015

Печат Email

Във връзка със стартирането на Приоритетна ос 2 : Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони» Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020г. процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Община Пещера приканва заинтересованите граждани да се запознаят с информацията и образците за кандидатстване по програмата и да подадат своите Заявления за интерес и финансова помощ .
Целта на програмата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, осигуряване на  по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на

Печат Email

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят    на Общински съвет – Пещера   Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    01.10. 2015 г.   / ЧЕТВЪРТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

1.    Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015г.
 Докладва: Директор Дирекция „Финансово стопанска дейност“

2.    Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ и

Печат Email

ЗАПОВЕД№ 567
Гр.Пещера 25.09.2015 г.  

 Относно: Определяне на местата за поставяне на  агитационни материали  

 В изпълнение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, т.19 от Решение №2095-МИ/10.09.2015 г. и т.11 от Решение №2293-НР/22.09.2015 г. на ЦИК, и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :  

 1.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Пещера, както следва:
    а) на общинските места, предназначени за

Печат Email

Във връзка с чл. 17, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещера уведомява населението за предстоящо обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на

Печат Email

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

            Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

- Соня Веселинова Бурова

- Даниела Иванова Янакиева

б/ Недопуснати кандидати - няма

Посочените кандидати трябва да се явят на

Печат Email

В изпълнение на Заповед №555/17.09.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
   1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. ПИ с идентификатор 56277.501.686 с площ 323 кв.м по кадастралната карта и

Печат Email

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за реда и условията за извършване
на ОВОС, Община Пещера осигурява обществен достъп  в 14 -дневен срок,
считано от 16.09.2015г.  за изразяване на писмени становища от
заинтересовани страни  по отношение на предоставена Информация по 
Приложение №2 към чл. 6 от цитираната Наредба за инвестиционно предложение на

Печат Email

 

Уважаеми   дами  и господа,
Уведомяваме  Ви,че с писмо с изх.№ 15-29-1/14.09.2015 год.  Агенция „Пътна инфраструктура“  към Министерство на Регионалното развитие и благоустройството София,  съгласно чл.4,ал.2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/,уведомява Община Пещера  за инвестиционни предложения за основен ремонт /рехабилитация / на пътни обекти.
За нашата община е посочен участък от

Печат Email

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят    на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова  свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ОСМО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    18.09. 2015 г.  /ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 66 от 28.08.2015г.
    Докладва: Кметът на Oбщината

 

2.    Приемане на решение за Одобряване на изготвеното  « Задание и опорен план за изработване на общ устройствен план на

Избирателни списъци

Печат Email

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ПАЗАРДЖИК, община ПЕЩЕРА

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 13 - ПАЗАРДЖИШКИ
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216