Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Декември 2016

Съобщение

Печат Email

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА

Във връзка с публикувано обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актовеотносно проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера, в обявения 30-дневен срок в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера, както и на e-mail: mayor@peshtera.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера.

Съобщение

Печат Email

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и

прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения Проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера .

Предложения, мнения и препоръки към Проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Съобщение

Печат Email

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 28.12.2016г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „БИОГРИЙН ПЕЩЕРА“ ЕООД: „Инвестиции в нова кравеферма на „Биогрийн Пещера“ ЕООД“

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Съобщение

Печат Email

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 28.12.2016г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на АГРО ГРИЙН СИТИ“ ЕООД: „Изграждане на животновъдно стопанство за угояване на телета“

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Печат Email

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на СЕДЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    28. 12.2016г. / СРЯДА / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.12.2016 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

“БЪЛГАРО-ИТАЛИАНСКА КОМПАНИЯ ИВ-ТАРСИ“ ЕООД

гр.Пловдив

бул. Цариградско шосе №41, вх.Д, ет.1, ап.3

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №020-1/

08.11.2016г.

ОРГАН ПО

                                            ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Уведомление

Печат Email

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ:

1. ул. "Петър Горанов" от о.т.677 до о.т.653. - гр.Пещера, община Пещера

2.ул. "Първи май" - гр.Пещера, община Пещера

3.ул."Веселин Стайков" от о.т.607 до о.т.766 - гр. Пещера,община Пещера

4.ул. "Кольо Фичето" - с. Радилово,община Пещера

5.ул. "Лиляна Димитрова" - с. Радилово,община Пещера

6. ул. "Димитър Благоев" - с. Радилово,община Пещера

7. ул. "Георги Ангелиев" - с. Радилово,община Пещера

8. ул. "Динко Баненкин" - с. Радилово,община Пещера

9. ул. "Никола Вапцаров" - с. Радилово,община Пещера

10. ул."Александър Стамболийски" - с. Кап. Димитриево,община Пещера

11. ул."Желязко Илиев" - с. Кап. Димитриево,община Пещера

И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."Хан Пресиян“ от о.т.142 до о.т.766 - гр. Пещера,община Пещера“

Съобщение

Печат Email

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Съобщение

Печат Email

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.12.2016 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

“Унитех-Деян ЮРУКОВ - Анна Юрукова“

гр.Пещера

ул. Свети

Константин №40А

Д-к МПС

Данък сгради

ТБО

АУЗД №028-1/

10.11.2016г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Съобщение

Печат Email

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2016 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

ЕТ“НИБОЙ-Николай Йорданов“

гр.Пещера

ул. П.Раков №5

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №036-1/

10.11.2016г.

2.

Резерв

гр.Пещера

ул.Г.Раковски №11

Данък

Върху

превозно средство

.АУЗД №040-1/

10.11.2016г.

3. „КТД“ ЕООД

гр.Пещера

ул.Ц.Симеон,вх.А,ет.5, ап.9

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №029-1/

10.11.2016г.

4. ЕТ„Колорит 93-Георги Петков“

гр.Пещера

ул.Б.Миндизов №29

Данък сгради

Такса битови отпадъци

АУЗД №055-1/

15.11.2016г.

5. Тодор Стефанов Кърпачев

гр.Пещера

ул. Трепетлика №4

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №007-1/

25.02.2016г.

6. Ради Данчев Демиров

гр.Пещера

ул.Н.Личев №12

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №010-1/

02.03.2016г.

                ОРГАН ПО

                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216