Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Август 2016

Обявление

Печат Email

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №668/25.08.2016г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел “БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО” ,

Дирекция “Финансово-стопанска дейност””

Печат Email

ОБЯВА

В изпълнениена Заповед №667/25.08.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр. Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

         1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:  

1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.380 с площ 254 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера,

Печат Email

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера д-р Цветана Лепарова свиква общинските съветници на ТРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    31. 08.2016г. / СРЯДА / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. 1.Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2016/2017г.

О Б Я В А

Печат Email

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие.

Печат Email

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015г.-2019г. Председателят на Общински съвет д-р Цветана Лепарова свиква общинските съветници на ДВАНАДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25.08.2016г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 16.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Допълнение на Решение № 135 от 30.06.2016г. на Общински съвет Пещера и обявяване на обект „Път в Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1316 за достъп до Площадка за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на гр. Пещера в

Обявление

Печат Email

Проект на Правилник за реда, начина и условията за отпускане, определяне, разпределяне и изплащане на еднократна финансова помощ на лица и семейства останали без жилища в местност „орешака“ на гр. пещера от бюджета на община пещера.

О Б Я В А

Печат Email

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

За определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Пещера и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници

Мотиви за определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Пещера и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници

1. Причини, които налагат приемането:

Съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози /предишна ал. 4 - ДВ., бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г./ Общинският съвет определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Общината. След проведена работна среща с таксиметровите шофьори от Община Пещера, с оглед на тяхното мнение, предлагаме на Общински съвет – Пещера да вземе решение таксиметровите автомобили, извършващи превоз на пътници на територията на Общината, да останат 3 броя.

Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози /предишна ал. 4 - ДВ., бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г./ Общинския съвет трябва да приеме минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, които да са валидни за територията на Община Пещера. С решение 704 от 29.04.2011г. Общински съвет – Пещера е приел максимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1.,30 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

С изменението на Закона за автомобилни превози и оглед на реалните условия в таксиметровия бранш на територията на Общината – търсене и предлагане на таксиметрови услуги и цени на горива и предвид менението на таксиметровите шофьори, предлагаме на Общински съвет – Пещера за гласува минимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег по съответната тарифа, както следва:

- за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,80 лв.;

- за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,90 лв.

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1.,30 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

  1. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба
  1. 3.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на така предложените изменения и допълнения не са необходими допълнителни финансови средства.
  1. 4.Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване на услугата.

  1. 5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение и допълнение е нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение наНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, както следва:

  1. Таксиметрови автомобили, които да извършват превоз на пътници, срещу заплащане, по заявен от тях маршрут на територията на Община Пещера да бъдат 3 (Три) броя.

2.             Максимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

           - за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за           един километър пробег – цена в размер на 1.,30 лв.;

           - за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

                   Минимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

           - за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,80 лв.;

         - за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,90 лв.

Печат Email
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
        Община Пещера има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по повод стартирането на договор за безвъзмездна финансова помощ за „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Пещера",  по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г
 
Пресконференцията ще се проведе на 10.08.2016 г. от 11.00 часа в пленарната зала на Общински Съвет Пещера в сградата на
Печат Email

Списък на класираните кандидат-потребители за ползване на услугата "Обществена трапезария" по проект "Подай ръка"

Печат Email

Община Пещера стартира реализирането на проект “Подай ръка“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016“. Проектът цели създаването на нов вид социална услуга в общността-обществена трапезария за жителите на град Пещера. Обществената трапезария ще функционира в сградата на Домашен социален патронаж. Проектът предвижда осигуряване на топъл обяд и предоставяне на съпътстващи мерки за 70 потребители от целевите групи посочени в Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016г.Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню ще се осигури балансирано хранене за целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.

Срокът на изпълнение на проекта е 9 месеца. Стойността на разходите за закупуване на хранителни продукти е 29 624 лв. Стойността на един храноден е 2.30 лева, в които се включват –супа, основно ястие и хляб.

Община Пещера ще възложи изпълнението на дейността на изпълнител по реда на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216