Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Ноември 2017

Обявление

Печат Email

ОБЯВЛЕНИЕ


ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА

Обявление

Печат Email

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обявление

Печат Email

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив.

Съобщение

Печат Email

Информация за преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение "Изграждане на топилня и преработка на животински мазнини" и "Изграждане на цех за производство на дървени пелети".

Съобщение

Печат Email

О Б Я В Л Е Н И Е

         Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 816/21.11.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ І-4.35, Обществено обслужване, търговия и услуги, местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто,съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №817/21.11.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ХV-154, кв. 15 по ПУП на с.Радилово в УПИ ХV-154, “Жилищно строителство, търговия и услуги”. Определя сеустройствена зона „Жм” с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и задължително 100% гариране и паркиране на автомобилите в собствения имот.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ ДЕВЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 11.2017г. /СРЯДА / от 14.30 часа в залата на НЧ „Сергей Румянцев 1909 “, кметство Капитан Димитриево, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Информация за подготовката на Община Пещера за зимното поддържане и     снегопочистване през оперативния сезон 2017-2018г.

                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

   Иван Спиров Директор на ОП“ЧПОИ“

Съобщение

Печат Email

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 23.11.2017 г. – четвъртък от 10.00 часа в заседателната зала на Община Пещера се проведе заключителна пресконференция, във връзка с приключване на Проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.

Проектът осигури трудова заетост в продължение на 18 месеца на 79 лица – лични асистенти, които полагаха грижи за 91 лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване.

Проектът е на стойност 465 591,19 лв., а цялата му продължителност е 21 месеца/01.03.2016 г. - 01.12.2017 г./.

   Дейностите, които са извършени от наетите лица са свързани с:

  1. Организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи социалните условия, необходими за нормален живот на потребителите на социални услуги, а именно –помощ при общуване и подържане на социални контакти; развлечения и занимания в дома и извън него; четене на художествена литература; придружаване и оказване на помощ при разходка.
  2. Организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и задоволяване на нуждите на потребителя – приготвяне на храна и подпомагане храненето на лицето с увреждане; текущо или основно почистване на жилището; помощ на потребителя при подържане на лична хигиена /ежедневен тоалет, обличане , къпане/; осигуряване на пране, химическо чистене или ръчно пране.
  3. Организиране и осъществяване на дейности във връзка със здравето на потребителя – съдействие при настаняване в болница, грижи в болница при необходимост; придружаване до личен лекар или специалист; проследяване правилното приемане и подпомагане при приемане на лекарства, предписани от лекар; оказване на съдействие при снабдяване с помощно-технически средства.
  4. Организиране и осъществяване на административни услуги – съдействие и подаване на документи пред ТЕЛК/НЕЛК, Дирекция „Социално подпомагане”и други; при изявено желание от страна на потребителя и с негови средства да пазарува, заплаща ел.енергия, вода, телефон, твърдо гориво.

Участниците, присъствали на заключителната пресконференция за представяне резултатите от проекта са ръководството на Община Пещера, екипа за организация и управление на проекта, потребители на социалната услуга, лични асистенти и други заинтересовани лица.

Съобщение

Печат Email

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 22.11.2017г. до информация по Заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОУП на Община Пещера

 

Задание

Обявление

Печат Email

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за допълване отреждането на УПИ ІІ-2333, в УПИ ІІ-2333,“Жилищно строителство, търговия и услуги”, кв. 158 по регулационния план на гр.Пещера.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216