Неделя, 16 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Февруари 2018

Уведомление

Печат Email

Уведомление за инвестиционно намерение от "Грийнбърн" ЕООД. Извършване на дейности с отпадъци.

Печат Email

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 02. 2018 г. / ВТОРНИК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email

Обявление по реда на чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона на нормативните актове за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОП ЧПОИ

Уведомление

Печат Email

Протокол за извършена проверка на сключени договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Съобщение

Печат Email

Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:"Изграждане на обслужваща и стопанска сгради (котелно за навлажняване на тютюн и складове)" в УПИ ХХI, бивш стопански двор на с.Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

 

 

Печат Email

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 74/06.02.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за обособяване на самостоятелни УПИ І-55, 330, 331 и

Уведомление

Печат Email

Инвестиционно намерение на "БИОВЕТ" АД  относно Реконструкция на Анхидро 2, промяна на котел парова централа, Подмяна  на сушилни ОПК 1,  подмяна  на филтрационно съоражение в ОПК 4,обединяване на изпускащи устройства.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съобщение

Печат Email

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на обслужваща и стопанска сгради/ котелно за навлажняване на тютюн и складове/ в  УПИ XII, бивш стопански двор на с.Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.

Съобщение

Печат Email

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.02.2018 г.

Публикувано на :     01 февруари 2018г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 15 февруари 2018г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. ДЕЯН КРЪСТЕВ ЮРУКОВ

гр.Пазарджик

ул.Д.Петков №20, ет.1, ап.3

Данък

МПС

АУЗД №076-1/

20.11.2017г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                              /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 01.02.2018г.

Дата на сваляне :   15.02.2018г.



ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216