Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Юни 2018

Заповед

Печат Email

З А П О В Е Д
№437/27.06.2018г.

                                                            
       С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.
 

Н А Р Е Ж Д А М:
    

      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли  до 30 август 2018 година на територията на летовище „Св.Константин”, Община Пещера.
      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в цитираната наредба санкции.
      За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице Гавраил Богданов Богданов -тел.за контакти 0893/330243 да поддържа непосредствен контакт със секретаря на община Пещера –Борис Фолев, с инж.Стефан Камберов – директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера, с Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство определяне строителна линия  и архив”.
       С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност,настоящата заповед да бъде съобщена чрез радио „Пещера”, вестник „Родопска искра, информационния сайт „Пещера инфо”.Да се постави на информационното табло на Общинска администрация и се публикува на интернет-страницата на Община Пещера.
       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Борис Фолев - секретар на община Пещера.
       Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

НИКОЛАЙ  ЗАЙЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email

Обявление за конкурс за длъжността Главен инженер.

Печат Email

Уведомление за инвестиционно предложение от Биовет АД   за  изграждане на четири гранулиращи инсталации и цех за твърдофазна ферментация и склад.

Обявление

Печат Email

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на част от ул.“Оборище“, поземлен имот с идентификатор 56277.501.9606 по КККР на гр.Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ І-832, търговия и услуги с площ от 65,00 кв.м. В плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания УПИ І-832, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут. Определя се зона „Оо” /обществено обслужване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 3,60 м., плътност на застрояване до 76 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 0,76, минимална озеленена площ 0,00 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в съответствие в съответствие с изготвената скица – предложение.     При оформяне на проекта са спазени разпоредбите на: ЗУТ; Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email

Заповед

№428

Гр.Пещера 25.06.2018 г.


    Във връзка с Писмо с вх.№24-40-4/22.06.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури към 15.06.2018 г., на основание чл.4, ал.4 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

НАРЕЖДАМ :

І. Обявявам настъпването на „восъчната зрялост” на посевите, засети с житни култури, считано от 15.06.2018 г.
ІІ. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Пещера:

 

Печат Email

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

Печат Email

по реда на чл.26, ал.3 от закона на нормативните актове

ПРОЕКТ

за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфрасруктура"

Печат Email

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ  ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 06. 2018 г. / ВТОРНИК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

Обявление

Печат Email

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за актуализиране на съществуващата улична регулация за обект: „Кръстовище, образувано от ул.“Хан Пресиян“, ул.“Сокола“ и ул.“Георги Зафиров“, засягащо участъка от о.т. 471 до о.т. 892 и от о.т. 387 до о.т. 375 в гр.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216