Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Март 2019

Печат Email

Заповед 161 от 22.03.2019г. от Кмета на Община Пещера, относно забраната за пускането на всякакъв вид селскостопански животни в селскостопанските земи, свободното им пашуване и оставянето им без надзор на територията на Община Пещера.

Печат Email

   

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 03. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че поради софтуерна актуализация на деловодната система, на 19.03.2019г./вторник/ от 10:00ч. до 13:30ч. (или до приключване на актуализацията )  обслужването на граждани в Център за Административно Обслужване,  ще бъде възпрепятствано !

Печат Email

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ
За определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пещера
Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.

Печат Email

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пещера
Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пещера на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.

Печат Email

за инвестиционно предложение от ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов"

за изграждане на "Сграда за отглеждане на кокошки носачки" в м.Войника.

Обявление

Печат Email

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 114/06.03.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на източната и западната регулационни линии на поземлен имот с идентификатор 56277.503.563 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХ-2593 по регулационния план на гр.Пещера/ по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.564 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІХ-2594/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.562 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХVІ-2592/, кв. 205.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 115/06.03.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.1.404 по КККР на гр.Пещера /УПИ І-37, Дърводелска работилница/ в УПИ І-1.404, ”Диагностика на автомобили и авто електро услуги.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна в отреждането и разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.2.396 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-стопанска дейност/ на четири броя урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ ХХХVІ-2.396, „За производствена и складова дейност“, УПИ ХХХVІІ-2.396, „За производствена и складова дейност“, ХХХVІІІ-2.396, „За производствена и складова дейност“ и УПИ ХХХІХ-2.396, „За производствена и складова дейност“, местност „Долна Бялча“, гр.Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216