Вторник, 23 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Март 2016

Печат Email
Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Здравен медиатор в Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:
 
Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
-  Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Тюркян  Асанова Абазова 
2.Севдане Руждиева Мусова 
3.Ася Альошева Камберова 
 
-  Недопуснати кандидати - няма
 
Посочените  кандидати трябва да се явят  на  
Печат Email

В изпълнение на Заповед №162/01.03.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

 ОБЯВЯВА             

  1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните имоти публична общинска собственост:

1.1.Павилион №1, с площ 7,4 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална тръжна
Печат Email
OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на бенефициент по Проект “Заедно” обявява   конкурсна процедура за следните длъжности, във връзка с реализацията на Проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”, както следва:
                  1. За длъжността “Личен асистент” по трудово правоотношение;
                  1.1. Описание на  дейността на личния асистент/Основни функции:
•Познава и прилага нормативната уредба в сферата предоставянето на социални
Страница 2 от 2