Декларации по чл.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Печат

 

Утвърдил:                                                                                                                       Приложение № 4

Николай Зайчев -                                                                                                             към Заповед № 66/05.02.2018г.

Кмет на Община Пещера                                                                                  

П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Име и фамилия Заемана длъжност Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ
чл.35,ал.1, т.1 чл.35,ал.1,т.2
1 Зехра Алиш Заместник-кмет Декларация Декларация
2 Борис Фолев Секретар Декларация Декларация
3 арх. Атанас Васев Главен архитект Декларация Декларация
4 Сашо Дамянов Служител по СИ и нередностите Декларация Декларация
5 Албена Делчева Вътрешен одитор Декларация Декларация
6 Росица Иванова Финансов контрольор Декларация Декларация
7 Цветан Христов Директор АПИО Декларация Декларация
8 Елена Здравкова Гл. експерт ЧР Декларация Декларация
9 Райна Колишикова Главен експерт ГРАО Декларация Декларация
10 Христина Дачева Главен експерт "Адм. обслужване" Декларация Декларация
11 Добрина Андреева Старши юрисконсулт Декларация Декларация
12 Петя Миладинова Гл. специалист "ЕСГРАОН и архив" Декларация Декларация
13 Христина Стайкова Гл. специалист "Общински съвет" Декларация Декларация
14 Делка Стратева Гл. специалист "Адм.обслужване" Декларация Декларация
15 Фикрет Фотенлиева Старши специалист "Гр.С" Декларация Декларация
16 Венелина Хамаджиева Главен специалист "ДО" Декларация Декларация
17 Маргарита Танева Старши специалист "ИО и касиер" Декларация Декларация
18 Кръстина Андреева Директор ФСД Декларация Декларация
19 Василка Билбилева Началник отдел "БС" Декларация Декларация
20 Валя Хамамджиева Старши счетоводител, бюджет Декларация Декларация
21 Стефка Кабова Старши счетоводител ,бюджет Декларация Декларация
22 Ася Узунова Старши експерт "БС" Декларация Декларация
23 Надежда Ганчева Старши счетоводител и касиер Декларация Декларация
24 Светла Тахова Началник отдел "МП" Декларация Декларация
25 Стефан Семерджиев Главен експерт "МП" Декларация Декларация
26 Анка Домес Главен специалист "МП" Декларация Декларация
27 Нели Попова Младши експерт „МП и каса“ Декларация Декларация
28 Антоанета Джимова Специалист „МП и каса“ Декларация Декларация
29 Невена Дялкинова Началник отдел "ОбС" Декларация Декларация
30 Димитър Симонов Главен специалист "ОСН" Декларация Декларация
31 Мария Малчева Старши експерт "ТКТРОСОПВ" Декларация Декларация
32 инж. Стефан Камберов Директор "ТСУ" Декларация Декларация
33 Мария Цурева Гл. специалист "НСОСЛРА" Декларация Декларация
34 Делка Пашова Гл. специалист "КРУТ" Декларация Декларация
35 Красимира Хаджиева Гл.специалист "КРВОЕ" Декларация Декларация
36 Даниела Филева Гл.специалист "Инвест. контрол" Декларация Декларация
37 Стефан Климентов Гл. специалист "Ел. мрежи и транспорт“ Декларация Декларация
38 Мария Генчева Младши експерт “УПКАУ" Декларация Декларация
39 Елена Копрившка Специалист "ИТО в ОЦУИГ" Декларация Декларация
40 Фаня Колева Главен експерт "СГВС" Декларация Декларация
41 Йордан Янушев Гл. специалист "ТО в кметства" Декларация Декларация
42 инж.Николина Якимова Старши експерт " ИО" Декларация Декларация
43 Галина Стоянова Директор "ХД" Декларация Декларация
44 Златка Златанова Секретар МКБППМН и соц. д-ти Декларация Декларация
45 Диана Балканджиева Главен експерт "Образование" Декларация Декларация
46 Али Чешмеджиев Главен експерт "СДИ" Декларация Декларация
47 Димитър Павлов Главен експерт "КМРД" Декларация Декларация
48 Добринка Смилянова Ст. специалист "ОСТ" Декларация Декларация
49 Гергана Стоилова Ст. специалист "ВрЗП" Декларация Декларация
50 Ангел Гюлеметов Техн. сътрудник "Шофьор и РП" Декларация Декларация
51 Георги Христев Техн.сътрудник "КШС" Декларация Декларация
52 Стоян Йовчев Специалист "Домакин и ВО" Декларация Декларация
53 Веселин Джелатов Директор "ЕФСПОП" Декларация Декларация
54 Диана Тумбева Юрисконсулт Декларация Декларация
55 Цветелина Стайкова Младши експерт "ОПСП“ Декларация Декларация
56 Златка Гемиева Главен експерт "ЕФСП" Декларация Декларация
57 Анна Кирова Главен експерт "ЕФСП" Декларация Декларация
58 Весела Хамамджиева Главен експерт "ЕФСП" Декларация Декларация
59 Нели Банчева Специалист "СГАО на населението" Декларация Декларация
60 Иван Янушев Счетоводител Декларация Декларация
61 Димитър Димитров Старши експерт "СВАО и касиер" Декларация Декларация
62 Иван Спиров Директор на ОП ЧПОИ Декларация Декларация
63 Стоил Тилев Директор на ОП ПП Декларация Декларация
64 Георги Делев Директор на ОП Обредни дейности Декларация Декларация
65 Верка Климентова ДГ „Деница“- Пещера Декларация Декларация
66 Донка Гьошева ДГ „Слънчо“- Пещера Декларация Декларация
67 Ренета Русинова ДГ „Изгрев“- Пещера Декларация Декларация
68 Мариана Велкова ДГ „Сокола“- Пещера Декларация Декларация
69 Величка Балканджиева ДГ „Иглика“- Пещера Декларация Декларация
70 Стефка Ташева ДГ „Здравец“ - Радилово Декларация Декларация
71 Николай Балабанов ЦПЛР-ОДК - Пещера Декларация Декларация
72 Атанас Славов Юрисконсулт Декларация Декларация
73 Бояна Бандева Изпълн. Телефон. и размн.на док. Декларация

Декларация

74 Калина Кехайова Изпълнител Хигиенист Декларация

Декларация

75 Любомир Бахнев Огняр и пропуск Декларация

Делкарация

76 Виктория Пенева Директор ДСП Декларация

Декларация