Съобщение за публично обявяване Печат

Регионална инспекция по околна среда  и водите град Пазарджик издава решение за преценяване на необходимостта  от извършване  на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно

предложение "Модернизация на интегрирания воден цикъл  - доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане  на ПСОВ в град Пещера.