Съобщение за публично обявяване Печат

Басейнова дирекция за управление на водите град Пловдив предоставя съобщение за публично обявяване  за издаване  на Разрешително за

водовземане на подземни води.