10 заседание на Общински съвет Печат

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДЕСЕТО  заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  31. 05. 2012 г. от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

1.    Промяна в състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми и ПК по просвета, младежки дейности, спорт  и туризъм.
Докладва: Председателят на Общински съвет
2.    Анализ на пазара на труда в Община Пещера.
Докладва: Директорът на
Дирекция «Бюро по труда»
3.    Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.    Отчет за дейността на Културен дом.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.    Информация за работата на Общински детски комплекс.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.    Текущи.
6.1.    Определяне на структурата, състава и задачите на Общинска комисия по безопастност на движението по пътищата.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.2.    Изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера” и Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.3.    Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.4.    Сключване на анекс за удължаване срока на погасяване на главница по поет общински дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор № BG161РО001/1.101/2007/017 с УО на ОП”Регионално развитие” за финансиране на проект: ”Ремонт и модерницзация на общинските учебни и дeтски заведения в Община Пещера”.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.5.    Приемане на оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местностите „Копривец” и „Узун Драгасия”, землище на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.6.    Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ ХХІІІ-3409, кв.27 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.7.    Приемане на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  - УПИ Х-216, кв.23 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.8.    Предоставяне на Поземлен имот с №014125, от КВС на землище гр.Пещера находящ се в местността „Войника”на наследниците на Смарайда Николова Мирчева.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.9.    Приемане на оценка и даване на съгласие за продажба на НЕК ЕАД на недвижим имот – частна общинска собственост с № 240.170, находящ се в местност „Копривец”, землище на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.10.    Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП- ПР за отпадане предвиждането за паркинг заключен между улици с осови точки 320-321-322-323 в кв.23 по плана на гр.Пещера и отреждане урегулиран поземлен имот с предназначение – „Спортно игрище”.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.11.    Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2012г. за землището на Община Пещера; съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване;определяне на задълженията на Община Пещера и на земеделските стопани /ползватели на мери и пасища/ за поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.12.    Приемане на Правила за ползването на мери и пасища на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.13.    Отдаване под наем на две помещения, находящи се на втория етаж на масивна двуетажна сграда в УПИ ІІ – обществено обслужване в кв.193А по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.14.    Допълване на Решение № 76/20.02.2012г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

7. Питания.