Семинар - "Обща рамка на регулирането на стопанската дейност в Общината" Печат

На 25 ноември в Община Пещера се проведе семинар на тема "Обща рамка на регулирането на стопанската дейност в Общината".
Община " Пещера е една от водещите общини в желанието си за подобряване на административното обслужване " заяви Златина Карова " юрист-консултант на Фондация за развитие на местното самоуправление (ФРМС).
Семинарът беше организиран ...

На 25 ноември в Община Пещера се проведе семинар на тема "Обща рамка на регулирането на стопанската дейност в Общината".
Община " Пещера е една от водещите общини в желанието си за подобряване на административното обслужване " заяви Златина Карова " юрист-консултант на Фондация за развитие на местното самоуправление (ФРМС).
Семинарът беше организиран по инициатива на кмета на Община Пещера " Г.Петърнейчев, за да се разгледат актуалните въпроси, свързани с възможностите за партньрства между местната власт и бизнеса като част от регулирането на стопанската среда в общината; ангажименти на общинския съвет по регулиране на стопанската дейност в общините; анализ на измененията и допълненията на Закона за общинската собственост; представяне на възможностите за обслужване "на едно гише"; стопанска политика на общината.
За участие бяха поканени и общините Брацигово, Батак, Кричим и Ракитово.
За Пещера активно участие в семинара демонстрираха общински съветници и служители на администрацията. Това потвърждава впечатлението ни за добър синхорн в работа на администрацията и Общинския съвет " сподели г-жа Карова.
Разгледани бяха предизвикателствата на Закона за ограничаване на административнотно регулиране на стопанската дейност, действията, и практическите стъпки, които трябва да предприеме общинската администрация и общинския съвет, за да приведе своите актове и дейност в съответствие с този закон. И това е не само изискване на законодателя, но е наложено и от етапа и переспективите на развитие на общината и страната като цяло.Непосредствено свързана с това е и темата за организация на работата в администрациите на принципа "едно гише". Венцислав Кожухаров " експерт-консултант в НСОРБ анализира настоящата ситуация в общините и очерта изискванията и переспективите за развитие. Изложението му беше подкрепено с ярки примери от неговата дългогодишна административна практика. Едно от големите предизвикателства е Е-Правителство " дистанционно административно обслужване чрез съвременните комуникационни системи. Тогава, когато гражданите ще могат да подават или да получат документ, независимо на какво разстояние се намират от съответната администрация! В хода на дискусията г-н Кожухаров беше впечатлен от нивото на готовност в Община " Пещера.Водещите и участниците в семинара споделиха взаимното си убеждението, че предстои все повече и повече работа, която трябва да се свърши в съвсем кратки срокове. По този начин българската община ще повиши своето качество на обслужване, ефективността и ефикасността във своята дейност.
Проведе се дискусия на тема "Успешната българска община", като беше разгледан модел на такава община разработен от чуждестранни експерти. Участниците в семинара предложиха допълване и промяна на така предложения модел, което затвърди мнението за доброто ниво на тяхната подготовка и загрижеността им към подобряване на работата.
Проведения семинар е не само актуален (измененията в ЗОС са публ. В ДВ бр.101/16.11.2004 г.), но той даде конкретни отговори на важни въпроси и казуси, свързани с подобряване на ежедневната административна дейност и тенденциите на развитие " споделиха участниците.