Уведомление за инвестиционно предложение Печат

"БИОАГРОИНС"ООД уведомява  за инвестиционно предложение, реализация на проект "Изграждане и реконструкция на многофункционален фитнес център и зала за аеробика, с включени  подобекти, локална фотоволтаична централа за производство на енергия от ВЕИ, за предлагане на дейности, свързани с развитието на интегриран селски туризъм в град Пещера".