Мотиви за приемане на програма Печат

Съгласно разпоредбите на чл.11, ал.1 от Закона за енергийната ефективност политиката по енергийна ефективност се осъществява от органите на държавната власт и органите на местното самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното

изпълнение за определен програмен период.