Образуване на избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители Печат

ЗАПОВЕД

№ 150
Гр.Пещера 18.03.2013 г.


ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на
изборите за народни представители, насрочени за
12 май 2013 г.


Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.71, ал.2 и ал.3 от ИК

НАРЕЖДАМ:

1. ОБРАЗУВАМ двадесет и осем избирателни секции на територията на община Пещера, от които:
-    в гр.Пещера – 25 избирателни секции;
-    в с. Радилово – 2 избирателни секции;
-    в с. Капитан Димитриево – 1 избирателна секция.
2.УТВЪРЖДАВАМ обхвата, номерацията и адреса на избирателните секции, съгласно Приложение№ 1 и

Приложение №2 на настоящата заповед.
3.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на информационното табло на сградата на Общинска администрация гр.Пещера и интернет-страницата на Община Пещера. За начина на обявяването да се излъчи съобщение чрез радио “Пещера”.
Заповедта може да се обжалва в 7-дневен срок от датата на обявяването пред Областния управител на област Пазарджик.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  секретаря на Община Пещера.

 

К М Е Т : /П/        

      /Г. КОЗАРЕВ/

Attachments:
Download this file (Prilojenie 1)Приложение №1[ ]397 Kb
Download this file (Prilojenie 2)Приложение №2[ ]73 Kb