26 заседание на Общински съвет Печат

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова  свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО  заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  27. 06. 2013 г. /четвъртък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация във връзка с изпълнение на инвестиционната Програма , приета с Решение № 323/29.05.2009г. на Медицински център ООД гр.Пещера.
Докладва: Управителят на «Медицински център» ООД

2.    Информация във връзка с изпълнение на инвестиционната програма , приета с Решение № 323/29.05.2009г. на МБАЛ»Проф. Димитър Ранев» ООД гр.Пещера.
Докладва: Управителят на МБАЛ «Проф. Д.Ранев»

3.    Анализ на пазара на труда за Община Пещера към 30.04.2013г.
Докладва: Директор на Дирекция «Бюро по труда»

4.    Информация за училищната мрежа в Община Пещера и подготовката на учебните и детски заведения за учебната 2013/2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.    Текущи.
5.1.    Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.2.    Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.3.    Кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по Приоритетна ос 58: «Социално включване и насърчаване на социалната икономика», основна област на интервенция 5.2: «Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици», процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ « Да не изоставяме нито едно дете» Компонент 2: «Разкриване на социални услуги в общността», бюджетна линия BG 051РО001-5.2.12 на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. за създаване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в гр.Пещера, Община Пещера, Област Пазарджик – 1 брой, с капацитет 14 места.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.4.    Изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера, приета с Решение № 383/30.05.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.5.    Приемане на План за провеждане на евакуация и разсредоточаване в Община Пещера, с който се допълва Плана за защита при бедствия на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.6.    Актуализиране на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.7.    Даване на съгласие за преминаване част от предвидена улица – публична общинска собственост в частна общинска собственост в кв.24 по плана на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.8.    Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаването под наем на терени № 1, 2, 3 и 4 в централната градска част на гр. Пещера за разполагане на павилиони за продажба на тютюневи изделия, напитки, печатни издания и пакетирани храни.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.    Питания.