Публична покана Печат

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с Издаване на Запис на заповед от Кмета на община Пещера в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност по договори с №№ 13/321/00745 от 23.10.2009 г., 13/321/00746 от 23.10.2009 г., 13/321/00747 от 23.10.2009 г., 13/321/00749 от 23.10.2009 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР и анекси към тях на обща стойност 14 035 756 лв., сключени между Община Пещера и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция и на основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

каня местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Пещера, ръководители на бюджетни звена, кметове и км. наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на Община Пещера за ОБСЪЖДАНЕ НА

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

Този дълг цели обезпечаването на авансовите плащания на допустимия ДДС за реализирането на проектите , финансирани от ДФ "Земеделие" – Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., както следва :

1. Издаване на Запис на заповед за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 13/321/00745 от 23.10.2009 г по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитриево и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Капитан Димитриево, община Пещера" в размер до 569 809,46 лв.

2. Издаване на Запис на заповед за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 13/321/00746 от 23.10.2009 г по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект „„Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – северна част и с. Капитан Димитриево, община Пещера" в размер до 459 515,54 лв.

3. Издаване на Запис на заповед за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 13/321/00747 от 23.10.2009 г по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – южна част , община Пещера" в размер до 185 817,06 лв.

4. Запис на заповед за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 13/321/00749 от 23.10.2009 г по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект „. Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Радилово, община Пещера" в размер до 328 791,10 лв.

Проектите са на обща стойност 14 035 756 лв. със срок на изпълнение 30 месеца, от датата на получаване на решението на фонда за съгласуване на процедурата за избор на изпълнител на СМР по проектите.

Записите на заповед са платими на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията.

Проектите включват изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Капитан Димитриево, реконструкция и рехабилитация на канализационнна и водопровдна мрежа в с. Капитан Димитриево и с. Радилово, Община Пещера.

Предвижда се дългосрочния общински дълг в размер до 1 543 933,16 лв., представляващи 110 % от левовата равностойност на заявените авансови плащания. да бъде обезпечен с бъдещи вземания на община Пещера.

Общественото обсъждане ще се проведе на 28.06.2013 г. (Петък) от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Пещера.

Мястото за свободен достъп до материалите по проекта се определя стая № 5 на Общинска администрация от 10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.

Становища и предложения по проектите могат да се изпращат на електронната поща на общината е-mail- Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и в ОЦУИГ на Община Пещера на адрес: 4550 Пещера, ул."Дойранска епопея" № 17.

С уважение,

Георги Козарев

Кмет на Община Пещера