ОБЯВА Печат

В изпълнение на Заповед №707/28.11.2013 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №000218, частна общинска собственост, находящ се

в местността „Растето", землище на с.Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ: 36124, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 4.051 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - осма, при начална тръжна цена в размер на 1 800.00 лв.
1.2. Поземлен имот №112065, частна общинска собственост, находящ се в местността „Корията", землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.282 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – шеста(0.120), пета(0.162), при начална тръжна цена в размер на 200.00 лв.
1.3. Поземлен имот №114027, частна общинска собственост, находящ се в местността „Корията", землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.240 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 200.00 лв.
1.4. Поземлен имот №071051, частна общинска собственост, находящ се в местността „Кленака", землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.630 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 350.00 лв.
1.5. Поземлен имот №065072, частна общинска собственост, находящ се в местността „Гьола", землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 1.801 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – десета(0.100), пета(1.701), при начална тръжна цена в размер на 850.00 лв.
1.6. Поземлен имот №065075, частна общинска собственост, находящ се в местността „Гьола", землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.540 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия –пета, при начална тръжна цена в размер на 300.00 лв.
1.7. Поземлен имот №065076, частна общинска собственост, находящ се в местността „Гьола", землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.312 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия –пета, при начална тръжна цена в размер на 220.00 лв.
1.8. Поземлен имот №528015, частна общинска собственост, находящ се в местността „Гробето", землище на с.Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ: 36124, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.540 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 350.00 лв.
1.9. Поземлен имот №008020, частна общинска собственост, находящ се в местността „Арпалица", землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 2 654 кв.м., с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 1 700.00 лв.
1.10. Поземлен имот №002007, частна общинска собственост, находящ се в местността „Курията", землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 48.777 дка, с начин на трайно ползване - храсти, категория на земята при неполивни условия – пета, при начална тръжна цена в размер на 25 000.00 лв.
1.11. Поземлен имот №013164, частна общинска собственост, находящ се в местността „Дъбравата", землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.638 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 750.00 лв.
1.12. Поземлен имот №013228, частна общинска собственост, находящ се в местността „Дъбравата", землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 1.301 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, при начална тръжна цена в размер на 800.00 лв.
1.13. Поземлен имот №014014, частна общинска собственост, находящ се в местността „Ушите", землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 3.930 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, при начална тръжна цена в размер на 1 700.00 лв.
1.14. Поземлен имот №024014, частна общинска собственост, находящ се в местността „Златанов гроб", землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 2.048 дка, с начин на трайно ползване – лозе, категория на земята при неполивни условия – четвърта, при начална тръжна цена в размер на 950.00 лв.
2. Дата, място и часове за провеждане на търговете:
2.1. На 17.12.2013г., стая № 5, I етаж на общинска администрация, от 10:00ч. до 11:45ч. за търг за продажба на имотите от т.1, подточки 1.1. до 1.8.
2.2. На 18.12.2013г., стая № 5, I етаж на общинска администрация, от 14:00ч. до 15:15ч. за търг за продажба на имотите от т.1, подточки 1.9. до 1.14.
3. Цената на утвърдената тръжна документация за всеки от имотите е 30 лева, която може да се закупи от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, както следва:
3.1. За имотите от т.1, подточки 1.1. до 1.8 до 16:00ч. на 16.12.2013г.
3.2. За имотите от т.1, подточки 1.9. до 1.14. до 16:00 ч. на 17.12.2013г.
4. Депозитната вноска за участие в търга :
4.1. За продажба на ПИ №000218 в м. „Растето" - 180.00 лв.
4.2. За продажба на ПИ №112065 в м. „Корията" – 20.00 лв.
4.3. За продажба на ПИ №114027 в м. „Корията" – 20.00 лв.
4.4. За продажба на ПИ№071051 в м. „Кленака" – 35.00 лв.
4.5. За продажба на ПИ №065072 в м. „Гьола" – 85.00 лв.
4.6. За продажба на ПИ №065075 в м. „Гьола" – 30.00 лв.
4.7. За продажба на ПИ №065076 в местността „Гьола" – 22.00 лв.
4.8. За продажба на ПИ №528015 в местността „Гробето" - 35.00 лв.
4.9. За продажба на ПИ №008020 в местността „Арпалица" – 170.00 лв.
4.10. За продажба на ПИ №002007 в местността „Курията" - 2 500 лв.
4.11. За продажба на ПИ №013164 в местността „Дъбравата" – 75.00 лв.
4.12. За продажба на ПИ №013228 в местността „Дъбравата" – 80.00 лв.
4.13. За продажба на ПИ №014014 в местността „Ушите" - 170.00 лв.
4.14. За продажба на ПИ №024014 в местността „Златанов гроб" – 95.00 лв.
Депозитите за участие в търговете, да се внесат за имотите от т.1, подточки 1.1. до 1.8. до 17:00 ч. на 16.12.2013г., а за имотите от т.1, подточки 1.9. до 1.14. до 16:00 ч. на 17.12.2013г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка" АД, офис Пещера.
5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
6. Документите за участие в търга се подават за имотите от т.1, подточки 1.1. до 1.8. до 17:00 ч. на 16.12.2013г., а за имотите от т.1, подточки 1.9. до 1.14. до 17:00 ч. на 17.12.2013г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
8. Задължителни документи за участие в търга:
8.1. Заявление за участие по образец.
8.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за ФЛ – копие от документ за самоличност.
8.3. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).
8.4. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга. 8.5. Удостоверение от отдел „Местни приходи" към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
8.6. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесия и др./, сключени с Община Пещера.
8.7. Декларации по образец съгласно тръжните документи.
8.8. Документ за внесен депозит за участие в търга.
8.9. Документ за закупени тръжни книжа.
8.10. Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т. 8, подточки 8.2. и 8.3.
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая №17 първи етаж на Общинска администрация от 10:00 - 12:00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
10. Договор за продажба със спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (Вътр. 119) – Пенка Хамамджиева