Двадесет и пето заседание на ОбС Печат
На основание чл.23 ал.2 от ЗМСМА, Председателят на Общинския съвет свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ и ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет, което ще се проведе на 31.08.2005г./сряда/ от 9,00 часа в залата на Общински съвет с проект за Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Информация за подготовката на общинските учебни и детски заведения за новата учебна 2005/2006 година..
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2. Те к у щ и .
2.1.Отпускане на допълнителни средства за текущ ремонт на училища в Община Пещера през 2005 година.
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.2.Отпускане на допълнителни средства за закупуване на компютър за дирекция ?Образование?, Община Пещера през 2005 год.
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.3.Даване съгласие за закупуване помещение на бивша аптека в МБАЛ ?Проф. Д-р Д.Ранев? - Пещера.
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.4.Промени по бюджета на Община Пещера за 2005 год. и разчета за финансиране на капиталовите разходи. .
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.5.Утвърждаване на слети и маломерни паралелки за учебната 2005/2006 година.
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.6.Допълване на утвърден списък на пътуващи учители за учебната 2004/2005 год.
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.7.Определяне на средни брутни работни заплати от 01.07.2005 година.
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.8.Искане за добив на строителна дървесина за задоволяване нуждите на местното население за 2005 год..
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.9.Придобиване собствеността на недвижим имот държавна собственост, управляван от Министерство на отбраната.
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.10.Безвъзмездно придобиване на недвижим имот ? държавна собственост, управляван от ИА ?Държавна собственост на МО?.
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.11.Покана от ?САКАР ? ИСТРА? АД за закупуване на База за краткотраен отдих на летовище ?Св.Константин.
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
2.12.Замяна част от недвижим имот, собственост на физическо лице с част от имот, собственост на Община Пещера.
ДОКЛАДВА: и.д.Кмет на Общината
3.П и т а н и я