Съобщение за инвестиционно намерение Печат

На основаниечл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда "Мобилтел" ЕАД съобщава, че има инвестиционно намерение за Базова 

станция № PAZ 0034, с.Радиливо.