Проект за изменение и допълнение на наредба Печат

Проект за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“ и Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата

Глава първа „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, РАЗДЕЛ I, „Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги“

В чл. 3, ал. 1 в изречение второ след „безкасово“ се поставя запетая, „или“ се заличава и в края на изречението се допълва „или с общински таксови

марки“.

Глава втора, „МЕСТНИ ТАКСИ“

Раздел I, „Такса за битови отпадъци“

В чл. 19, ал. 1 и ал. 4 последните изречения се заличават.

В чл. 19, ал. 5 текста „ дават изрично съгласие за извършване на проверки от общинската администрация и“ се заличава.

Чл. 19, ал. 6 се заличава.

Раздел III, „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“

В чл. 24, ал.1 текста „услугите в системата на домашен социален патронаж“ се заменя с текста „общински социални услуги“

РАЗДЕЛ IV, „Такса за притежаване на куче“

           В чл. 28 думата „едномесечен“ се заменя с „тримесечен“.

Раздел VII, „Такси за гробни места“

В чл.39., ал. 1 придобива следния вид: „За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, съгласно тарифата по чл.3, ал.1.

Глава четвърта, АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.49 се заличава

В чл. 50, ал. 1 в изречение първо „ал. 2“ се заменя с „ал. 8“

В Тарифата по чл. 3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Раздел четиринадесети - Такса за гробни места става както следва:

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

Размер на таксата

1.

а) За ползване на гробни места до 15 години

45,00 лв.

 

б) За вечни времена

200,00лв.

2.

За ползване на семейни гробни места:

300,00 лв

3.

за придадени по регулация маломерни гробни места

съответната част от таксата, определена за гробното място

4.

За урнов гроб

Намалени с 50 на сто от таксите по т.1, буква „а“ и „б“

       МОТИВИ

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и Тарифата по чл. 3, ал.1 от Наредбата“ на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на „Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“ и Тарифата по чл. 3, ал.1 от Наредбата са във връзка с прецизиране на някои текстове след настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси..

2. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

- Повишаване на качеството на предлаганите услуги;

- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.