СЪОБЩЕНИЕ Печат

Във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г. и предизборната агитация Община Пещера уведомява представителите на политическите организации за следното:
На основание чл.183, ал.3 от Изборния кодекс със Заповед № 579/26.08.2014 г. на Кмета на Община Пещера са определени местата за поставяне на агитационни материали. Заповедта е оповестена чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера.
Организирането и провеждането на събрания, митинги и манифестации се извършва при спазване на реда и условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Съгласно чл.8, ал.1. от Закона за събранията, митингите и манифестациите за свикване на събрание на открито или митинг организаторите отправят писмено уведомление до кмета на Общината най-малко 48 часа преди началото му.