51 заседание на Общински съвет Печат

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Анастасия Младенова - Председател на Общински съвет свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 11.09.2014г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

     1. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ/

в гр. Пещера, Община Пещера – 1 брой, с капацитет 14 места по проект BG051PO001-5.2.12-0044-С0001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2 „Разкриване на човешките ресурси".
                                                              Докладва: Кметът на Oбщината

2. Одобряване на длъжностно разписание на Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - гр. Пещера, считано от 15.09.2014г.

                                                               Докладва: Кметът на Oбщината

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ПЕЩЕРА:
                 /АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА/