Обявление Печат

На основание чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещера осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересувани лица в 14-дневен  срок  от публикуване на  Информация по

Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ "ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН": „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане от подземни води-един брой тръбен кладенец и подземен резервоар“.
Становищата се приемат в писмен вид в Общински център за обслужване и информация на граждани към Общинска администрация-Пещера.