Съобщение Печат

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, Община Пещера обявява, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води от КЕИ "Синия кайнак 1" в имот №018014, местност "Горна Бялча", землище на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.