Заповед № 356 от 29.06.2015г. Печат

С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин”, община Пещера през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
      
      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода
15 юли  до 30 август 2015 година на територията на летовище „Св.Константин”, община Пещера.
      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в цитираната наредба санкции.
      За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения  - лице за контакт Борислав Воденичаров с тел: 0893330243, да поддържа непосредствен контакт със секретаря на община Пещера – Николай Гълъбов, с инж.Стела Павлова – директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера, с Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство регистър и архив”.
       С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност, настоящата заповед да бъде съобщена чрез радио „Пещера”, вестник „Родопска искра, информационния сайт „Пещера инфо”.Да се постави на информационното табло на Общинска администрация и се публикува на интернет-страницата на община Пещера.
       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Гълъбов- секретар на община Пещера.
       Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.                                                                                                     

КМЕТ:  /п/

   Георги Козарев