Информация за напредък по проект "Нови възможности за грижа" Печат

Община Пещера е партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) при реализиране на проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”. От началото на проекта до 15.12.2015 г. броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 59, от които 12 са деца. Осигурена е заетост на 59 лични асистенти.