Трето заседание на Общински съвет Печат
 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера   д-р Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ТРЕТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    29.12. 2015 г.    / ВТОРНИК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
1.Одобряване на структурата и числеността на Общинска администрация – Пещера.
                                                          Докладва:Кметът на общината
 
2.Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015г.
                                                          Докладва: Кръстина Андреева
                                                          Директор Дирекция „ ФСД“
 
3.Приемане на Програма за работа на ОбС – Пещера през 2016година.
                                                          Докладва: Председателят на Общински съвет
                                                         
4.Приемане на Отчет на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
                                                    Докладва: Али Чешмеджиев 
           Гл.експерт „Социални дейности и интеграция
 
5. Избиране на Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
                                                      Докладва: Али Чешмеджиев 
             Гл.експерт „Социални дейности и интеграция
 
6.Отмяна на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината Пещера, приети с  Решение № 613, взето на заседание на Общински съвет – Пещера от 25.04.2014г.  и приемане  нови Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Пещера.
 Докладва: Галина Стоянова - Директор дирекция                 «Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми
 
 
7.Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2015г.-2016г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.
Докладва: Галина Стоянова - Директор дирекция                 «Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми
 
8.Упълномощаване Кмета на Община Пещера да сключи договор по чл.20, ал.1,т.1 от ЗУО на разделното събиране на битови отпадъци на територията на община Пещера най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метал,пластмаса и съткло; даване на съгласие за сключване на договор с «Екопак България» АД  за разделно събиране на битови отпадъчни материали: хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на територията на община Пещера.
 
Докладва: Галина Стоянова - Директор дирекция                 «Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми
 
9.Закриване на Звено «Пречиствателни станции на отпадъчни води», считано от 30.12.2015г.
                                                            Докладва: Елена Здравкова
                                                            Директор Дирекция «АПИО»
 
10.Провеждане но публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони № 1, № 5 и № 8, намиращи се на «Дъгов мост» гр.Пещера.
Докладва: Димитър Симонов
Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“
 
11.Одобряване на предварително съгласие,  постигнато със собствениците на имота Надире Мехмед Жребичкалиева, Тунджай Мустафов Жребичкалиев, Сузана Юлиянова Моллова и Лазгин Хасан Ахмед за учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж в размер на 124 кв.м върху поземлен имот УПИ І-023175 „Обществено обслужване” с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-62 от 15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК в полза на Община Пещера.
                                                              Докладва: инж.Невена Дялкинова
                                                              Началник отдел «Общинска собственост»
 
 
12.Изменение трасето на улица с о.т.298, 298а, 297, 253, 252, 251, 249 (ПИ 56277.501.9648) по Регулационния план на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.
                                                                Докладва: инж.Невена Дялкинова
                                                                Началник отдел «Общинска собственост»
                                    
13.Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 4.144, 4.171, 4.162, 4.173, 4.174, 4.163, 4.164, 4.165, 4.170, 4.167, 4.168, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, 4.148, 4.159, 4.158, 4.146 и 4.172 по КККР на гр.Пещера /ЕКАТТЕ 56277/ и одобряване на задание.
 
                                              Докладва: Гл.архитект Денка Николова
 
 
14.Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за  изменение на регулационната граница между УПИ ІІ-452 в кв. 202 по ПУП на гр.Пещера с идентификатор 56277.504.452 по КККР на гр.Пещера и УПИ І-ж.с., магазини с идентификатор 56277.504.447 по КККР на гр.Пещера.
                                                                 Докладва: Гл.архитект Денка Николова
 
15.Разрешаване  изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.712 по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                                                 Докладва: Гл.архитект Денка Николова
 
16.Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ ХХІІІ-3.216, складова база и обувно производство в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                                                Докладва: Гл.архитект Денка Николова
 
17.Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия” и одобряване на задание.
                                                               Докладва: Гл.архитект Денка Николова
 
18.Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с  № 439007 с начин на трайно ползване Стопански двор местност „Кътево кладенче” в землището на с.Радилово, общинаПещера.  
                                                               Докладва: Гл.архитект Денка Николова
 
19.Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот пл. № 000218 и отреждането му в УПИ V-218, за животновъдна дейност и складова дейност, местност ”Растето”, землище на с.Капитан Димитриево, община Пещера и одобряване на задание.
                                                               Докладва: Гл.архитект Денка Николова
 
20.Питания.