Съобщение Печат

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП  в 14-дневен срок, считано от 27.01.2016г.  на информация по Приложение №2 към чл.6 за Инвестиционно предложение на  „БИОВЕТ“ АД:  

„Монтиране на нова лентова сушилня и изграждане на нова инсталация за смесване на площадката на „БИОВЕТ“ АД в УПИ ІІ ЗМП, кв.132 по плана на гр. Пещера“.

 Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.