О Б Я В А Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

За определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Пещера и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници

Мотиви за определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Пещера и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници

1. Причини, които налагат приемането:

Съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози /предишна ал. 4 - ДВ., бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г./ Общинският съвет определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Общината. След проведена работна среща с таксиметровите шофьори от Община Пещера, с оглед на тяхното мнение, предлагаме на Общински съвет – Пещера да вземе решение таксиметровите автомобили, извършващи превоз на пътници на територията на Общината, да останат 3 броя.

Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози /предишна ал. 4 - ДВ., бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г./ Общинския съвет трябва да приеме минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, които да са валидни за територията на Община Пещера. С решение 704 от 29.04.2011г. Общински съвет – Пещера е приел максимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1.,30 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

С изменението на Закона за автомобилни превози и оглед на реалните условия в таксиметровия бранш на територията на Общината – търсене и предлагане на таксиметрови услуги и цени на горива и предвид менението на таксиметровите шофьори, предлагаме на Общински съвет – Пещера за гласува минимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег по съответната тарифа, както следва:

- за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,80 лв.;

- за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,90 лв.

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1.,30 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

  1. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба
  1. 3.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на така предложените изменения и допълнения не са необходими допълнителни финансови средства.
  1. 4.Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване на услугата.

  1. 5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение и допълнение е нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение наНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, както следва:

  1. Таксиметрови автомобили, които да извършват превоз на пътници, срещу заплащане, по заявен от тях маршрут на територията на Община Пещера да бъдат 3 (Три) броя.

2.             Максимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

           - за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за           един километър пробег – цена в размер на 1.,30 лв.;

           - за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

                   Минимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

           - за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,80 лв.;

         - за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,90 лв.