Обявление Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №668/25.08.2016г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел “БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО” ,

Дирекция “Финансово-стопанска дейност””