Уведомление Печат

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ:

1. ул. "Петър Горанов" от о.т.677 до о.т.653. - гр.Пещера, община Пещера

2.ул. "Първи май" - гр.Пещера, община Пещера

3.ул."Веселин Стайков" от о.т.607 до о.т.766 - гр. Пещера,община Пещера

4.ул. "Кольо Фичето" - с. Радилово,община Пещера

5.ул. "Лиляна Димитрова" - с. Радилово,община Пещера

6. ул. "Димитър Благоев" - с. Радилово,община Пещера

7. ул. "Георги Ангелиев" - с. Радилово,община Пещера

8. ул. "Динко Баненкин" - с. Радилово,община Пещера

9. ул. "Никола Вапцаров" - с. Радилово,община Пещера

10. ул."Александър Стамболийски" - с. Кап. Димитриево,община Пещера

11. ул."Желязко Илиев" - с. Кап. Димитриево,община Пещера

И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул."Хан Пресиян“ от о.т.142 до о.т.766 - гр. Пещера,община Пещера“