Обявление Печат

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ
„НЕК“ ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“,
Язовирен район „Батак“
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
Придобиване на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд за прилежаща площ към сграда със застроена площ 77 м2 , попадаща в местността „Дъното“ , землище на гр. Пещера, по реда на §123 от ПЗР на ЗИД на ЗГ ( отменен) и във връзка с §5 от Преходните и заключително разпоредби на Закона за горите. Размера на прилежащата площ, съгласно разработения ПУП е 267 м2.
За контакти :инж. Георги Янев, гр. Батак, язовир „Батак“, м. „Дъното“, тел. 035064089