Съобщение Печат

Публикувано на :   26 май   2017г., петък

Валидно до:17,30ч., 09юни 2017г., петък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. ТЕХНОКОМ ЕООД

гр.Пещера

ул. Георги Кьосеиванов №19

Данък

МПС

Такса битови отпадъци

АУЗД №050-1/

15.11.2016г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ      ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 26.05.2017г.

Дата на сваляне :   09.06.2017г.