Съобщение Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти за неземелски нужди: поземлени имоти с идентификатори 56277.4.180; 56277.4.181; 56277.4.185; 56277.4.176; 56277.4.178; 56277.4.179 и 56277.4.469 по КККР на гр.Пещера и осигуряване достъп до новообразувани УПИ.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване/25.08.2017 г./