Съобщение Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на част от квартал 174 засягащо УПИ ІХ-210, УПИ Х-210, УПИ ХІ-210, УПИ ХІІ-210, УПИ ХІІІ-210, УПИ ХІV-210, УПИ ХV-210, УПИ ХVІ-210, търговия и услуги и УПИ ХVІІ-210, жилищно строителство, търговия и услуги, обществено хранене по ПУП на гр.Пещера, за обособяване на единадесет броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ІХ-623, 9651; УПИ Х-623, 624; УПИ ХІ-624, 625; УПИ ХІІ-625; УПИ ХІІІ-626; УПИ ХІV-627; УПИ ХV-627, 628; УПИ ХVІ-628, 629; УПИ ХVІІ-629; ХVІІІ-629, 630 и ХІХ-627, 628, 629, 631, жилищно строителство, търговия и услуги, обществено хранене. За обслужване на новосъздадените УПИ се създава улица с о.т. 767а-767в. Определя се зона „Жм” /Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.