Съобщение Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за изменение на предвиденото застрояване за вила с идентификатор 56277.506.768.42 по КККР на гр.Пещера /вила пл. № 170, кв. 9, УПИ І-Вилно застрояване по ЗРП на лет.Свети Константин/. Определя сеустройствена зона „Ов” /вилна зона/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване ≤ 7.0 м., плътност на застрояване до 40 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 0,8, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.