Съобщение Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

                        Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 636/04.10.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ ХІІ-КОО /поземлен имот с идентификатор 56277.502.1213 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ ХІІ-жилищно строителство, кв. 10 по регулационния план на гр.Пещера с предвиждане за ниско свободно жилищно застрояване. Определя се устройствена зона „Жм” /жилищно строителство ниско застрояване/ с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.