Съобщение Печат

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2017 г.

Публикувано на :      15 декември   2017г., петък

Валидно до:17,30ч.,  29 декември   2017г., петък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

ОЛГА

АНДОНИАДУ

гр.Пещера

ул. Г.Зафиров №6

Данък МПС АУЗ № 062-1/20.11.2017г.
2.

МАРИЯ АНГЕЛОВА КОЧЕВА

гр.Пещера

ул. Проф.Д.Ранев №2

Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци,

Данък МПС

АУЗ №112-1/28.11.2017г.
3.

СТЕФАН

ХРИСТОВ

ЖГУМОВ

гр.Пещера

ул. Пещево №8

Данък МПС АУЗ № 114-1/28.11.2017г.
4.

ОСМАН

РИФАТОВ

ЧАУШЕВ

гр.Пещера

ул. Орфей №15

Данък МПС АУЗ № 171-1/30.11.2017г.
5.

БОРИС

ШАРКОВ

ПЕНЧЕВ

гр.Пещера

ул.В.Стайков №26

Данък МПС АУЗ №131-1/29.11.2017г.
6.

МАРИЯ

БОРИСЛАВОВА

МИНКОВА

гр.Пещера

ул.Извън регулацията  №165

Данък МПС АУЗ №201-1/01.12.2017г.

ОРГАН ПО

                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 15.12.2017г.

Дата на сваляне :    29.12.2017г.