Обявление Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

       Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 982/29.12.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за одобрен проект заПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти за неземелски нужди: поземлени имоти с идентификатори 56277.4.180; 56277.4.181; 56277.4.185; 56277.4.176; 56277.4.178; 56277.4.179 и 56277.4.469 по КККР на гр.Пещера и осигуряване достъп до новообразувани УПИ.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.