КОНКУРС за длъжността Главен експерт 'Информационно обслужване в ОЦИУГ'-ОА Пещера Печат
О Б Я В А

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

ЗА КОНКУРСНА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” В ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
Длъжността Главен експерт “Информационно обслужване в ОЦИУГ” се изпълнява в Общинска администрация Пещера, Дирекция “АПИО”.

Длъжностно ниво по ЕКДА Б7 ; шифър по НКДП 24716003

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Минимална заплата 264 лв.

Изисквания за заемане на длъжността:

а/ Минимални изисквания

- Степен на образование: висше, придобита образователно -квалификационна степен “магистър”;

- Професионален опит - не по-малко от 2 г. в областта на публичната администрация.

б/ Специфични изисквания

- да е дееспособно лице;

- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

в/ Допълнителни изисквания

- квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти, ИТ;

- кандидатът да бъде мотивиран да заеме тази длъжност;

- компетентност, свързана с познаване и прилагане на нормативни актове;

- да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността ;

- комуникационна компетентност.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- писмена работа /тест

- интервю

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

- Заявление за участие в конкурс по образец на работодателя;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен

5. Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 30 дневен срок от публикуване на обявлението, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 ч. , в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.

Краен срок за подаване на документи до 16,00 ч. на 17.08.2007г.

Списък на допуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло пред Община Пещера на 17.08.2007г. в 17,30ч.

Допуснатите кандидати ще изложат концепцията си писмено в Заседателната зала на Община Пещера на 28.08.2007г. от 14 ч.