Заповед Печат

Заповед №642/22.10.2018г. на Кмета на Община Пещера за класиране на участници в проведен конкурс с предмет : „Възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“