Съобщение Печат

Със Заповед №833/30.11.2018г. на Кмета на Община Пещера е открита процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от  Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за 2018г. със следните приоритетни области:
1.    Приоритетна област I – Насърчаване на физическата активност и провеждане на спортни занимания като средство за здравословен начин на живот на общността.
2.    Приоритетна област II - Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда чрез приобщаване на общността към културата.
3.    Допустими кандидати за приоритетна област І са:
3.1.    Кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера в сферата на спорта и са:
•    неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;
•    образователни институции.
3.2.    Партньорствата са допустими при кандидатстване, когато партньора/партньорите отговарят на горепосочените условия.
4.    Допустими кандидати за приоритетна област ІІ са:
4.1.    Кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера в сферата на културата и са:
•    неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;
•    читалища по реда на ЗНЧ;
•    местни културни и образователни институции;
4.2.    Партньорствата са допустими при кандидатстване, когато партньора/партньорите отговарят на горепосочените условия.
5.    Място и срок за подаване на проектни предложения:
Проектните предложения се подават в срок до 17:30 ч. на 10.12.2018г. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: Наименование на подателя, адрес, телефонен номер и електронна поща на подателя, Наименование на проектното предложение и адресанта до който е изпратено.