Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна трудова среда Печат
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

О Б Я В А

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени кЬм интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна трудова среда, чрез осигуряване на достЬп, адаптиране и оборудване на работнните им места.
Участници в конкурса могат да бЬдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Проектите се изготвят по Методика сЬгласно чл. 25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
СрокЬт за представяне на проектите /3 екземпляра/ на хартиен и магнитен носител за пЬрви крЬг на конкурса е до 12.03.2008 Проектните предложения се представят в АХУ, ул. ?Софроний Врачански? № 104-106, гр.София 1233.
Конкурсната документация можете да намерите в тази Интернет страница. 
Ahu.mlsp.government.bg
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73