КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Началник отдел "Околна среда и хуманитарни дейности" Печат
О Б Я В А

 

О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А


На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 465/11.06.2008 год. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:


Началник отдел “ Околна среда и хуманитарни дейности” в Община Пещера към Общинска администрация Пещера.
Кратко описание на длъжността:
Ръководи дейността на отдела в областта на опазване на околната среда , развитието на културата , спорта и туризма в община Пещера.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
а/ Минимални изисквания
- Степен на образование: висше –бакалавър
- Длъжностно ниво – А 8
- Минимален професионален опит – 4 години
- или ранг – ІІІ младши
- минимален размер на основната заплата – 314 лв.
- вид правоотношение – служебно;
б/ Умението за работа с компютър носи предимство на кандидатите;
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- решаване на тест;
- интервю;
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец съгласно чл. 17 , ал.1 от НПКДС;
- Копие на диплома за придобита образователна – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност , които се изискват за заемане на длъжността;
- Копие от документи , удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
- Декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин , не е поставено под запрещение , не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответният ред от правото да заема определена длъжност.
4. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 08,30 до 17,30 часа в срок до 26.06.2008г., в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера , ул. “ Дойранска епопея” №17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред ОА и електронната страница на Община Пещера.

За връзка : тел. 0350 – 6-22-03.