ОБЯВЛЕНИЕ Печат
О Б Я В Л Е Н И Е

В Община Пещера е постъпила молба с вх. № 53-00-1496 / 05.11.2008г. от СД “Динчеви и Сие”, с която се иска одобряване на изготвен ПУП и на изготвен проект за замяна на имот № 018034, находящ се северно от града в местността “Горна Бялча” в землището на гр. Пещера източно от ел. подстанция и северно от гробищен парк с граници и съседи: имот № 019001 – местен път, имот № 018035 – стопански двор на СД “Динчеви и СИЕ”, имот № 018031 – нива на Община Пещера, с имот № 019035 от местността “ Копривец”, находящ се северно от града в землището на гр. Пещера източно от ел. подстанция и северно от гробищен парк с граници и съседи: имот № 019036 – местен път, имот № 018027 – стопански двор собственост на СД “Динчеви и Сие”, съгласно Нотариален акт за покупко – продажба № 37, том VІІІ, рег. № 8529, дело № 1304 от 25.10.2007 г.
Срокът за постъпване на нови предложения е 30 / тридесет / дни от датата на публикуване на настоящето обявление.
Настоящето обявление е изготвено съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост.