Общинска администрация кандидатства в МОСВ с проект Печат
Общинска администрация кандидатства в МОСВ с проект по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Разработеният проект е по приоритет на ОС2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”. Проектът е на стойност 270 600 лева. Това е очакваната безвъзмездна финансова подкрепа от структурните фондове на ЕС за техническа помощ за закриване и рекултивация на съществуващото сметище в Пещера.